W 2019 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 6 do 25 maja, w tym:
 część pisemna – od 6 do 23 maja
 część ustna – od 6 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja).

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.
Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00.
Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Nowa i stara formuła

W maju 2019 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach.
1. Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:
a) tegoroczni (2019) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 269 400 osób, które przystąpią do ok. 540 000 egzaminów 1 w części ustnej oraz ok. 1 314 000 egzaminów w części pisemnej)
b) absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2018 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2018, którzy zdecydowali się:
 przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 4 400 egzaminów w części ustnej oraz ok. 39 000 egzaminów w części pisemnej) lub  przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 80 egzaminów w części ustnej oraz ok. 10 900 egzaminów w części pisemnej), lub  przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 760 egzaminów w części ustnej oraz ok. 41 200 egzaminów w części pisemnej)

c) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 370 egzaminów).

2. Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 1 450 osób – ok. 2 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 4 950 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:
 przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 950 egzaminów w części ustnej oraz ok. 8 700 egzaminów w części pisemnej) lub
 przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 30 egzaminów w części ustnej oraz ok. 1 800 egzaminów w części pisemnej), lub
 przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 140 egzaminów w części ustnej oraz ok. 3 050 egzaminów w części pisemnej).

Statystyka maturalna

Około 269 400 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym
2018/2019, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:
w części pisemnej w części ustnej
 język polski – na poziomie podstawowym
 matematyka – na poziomie podstawowym
 język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
 język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości
narodowej)
 język polski – bez określania poziomu
 język obcy nowożytny – bez określania poziomu
 język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)
Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2019 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:
 język angielski – 154 881 osób (57,5% zdających)
 geografia – 71 551 osób (26,6% zdających)
 matematyka – 61 404 osoby (22,8% zdających)
 język polski – 56 448 osób (21,0% zdających)
 biologia – 47 754 osoby (17,7% zdających)

chemia – 26 485 osób (9,8% zdających)
 fizyka – 20 911 osób (7,8% zdających)
 historia – 20 126 osób (7,5% zdających)
 wiedza o społeczeństwie – 20 068 osób (7,4% zdających)
 informatyka – 8 179 osób (3,0% zdających)
 język niemiecki – 6 602 osoby (2,5% zdających).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2019 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:
 409 różnego rodzaju arkuszy oraz 83 różnego rodzaju płyty (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu)
 1 800 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ważne daty

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia (4 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:
 w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz.
19:00.

Źródło: www.cke.edu.pl.