Absolwenci PG poszukiwani i cenieni przez pracodawców

Ponad połowa studentów Politechniki Gdańskiej znajduje pracę od razu po zakończeniu studiów. Trzy czwarte absolwentów uważa, że studia na PG zapewniły im niezbędne podstawy do wykonywania pracy zawodowej.  Co ważne, kompetencje osób, które ukończyły naszą uczelnię równie wysoko oceniają ich pracodawcy. Wykazały to badania przeprowadzone w 2017 r. przez Zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej.

Sondażem objęte zostały osoby, które ukończyły studia w 2014 r. Była to już piąta edycja badań przeprowadzanych cyklicznie od roku 2011. Z inicjatywy prof. Janusza Cieślińskiego, prorektora PG ds. organizacji, po raz pierwszy przeprowadzono także badanie opinii przedsiębiorców na temat kompetencji absolwentów naszej uczelni.

– Wyniki obu przeprowadzonych badań mogą dawać powody do satysfakcji. Warto zaznaczyć, że kompetencje osób, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej znajdują potwierdzenie w niezależnych rankingach, takich jak Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń mierzące wysokość zarobków absolwentów uczelni technicznych – mówi prof. Janusz Cieśliński.

Absolwenci szybko znajdują pracę

W momencie przeprowadzania badania 85,6% ankietowanych absolwentów pracowało, z czego 57,3% znalazło zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu studiów na PG. Prawie co piąta osoba poszukiwała pracy zaledwie przez kilka miesięcy. Łącznie, ponad trzy czwarte absolwentów nie miało większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Zdecydowana większość ankietowanych pracowała w oparciu o umowę o pracę (81,7%), a w dalszej kolejności w oparciu o umowę cywilnoprawną lub prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Absolwenci PG są doceniani i często zatrudniani przez liczące się podmioty. Prawie połowa respondentów pracowała w dużych przedsiębiorstwach, liczących 250 i więcej pracowników.

– W województwie pomorskim, na obszarze którego pracuje większość naszych absolwentów, występuje grupa zawodów deficytowych, w których podaż pracy nie jest w stanie sprostać popytowi na pracowników. Kwalifikacje formalne i uprawnienia do wykonywania wielu z nich, m.in. z obszaru informatyki czy branży budowlanej, uzyskać można właśnie w toku studiów na Politechnice Gdańskiej – zaznacza dr Michał Tomczak z Katedry Nauk Społecznych i Filozoficznych WZiE PG, koordynator zespołu prowadzącego badania.

Przedsiębiorcy doceniają naszych absolwentów

Z kolei 52,9% ankietowanych przedsiębiorców dobrze oceniło przygotowanie absolwentów PG do zajmowanego stanowiska pracy, a 23,6% określiło je jako bardzo dobre. Jeszcze korzystniej przedstawia się ocena wiedzy teoretycznej tych osób – dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją ponad 84% pracodawców. Kompetencje specjalistyczne określano najczęściej jako dobre (53,9%), co łącznie z odpowiedziami oceniającymi je bardzo dobrze (15,7%) dało odsetek 69,6% ocen pozytywnie określających ten parametr.

Co ciekawe, poziom kompetencji społecznych u absolwentów PG oceniony został jeszcze wyżej niż w przypadku kompetencji specjalistycznych. Łącznie aż 80,4% przedsiębiorców uznało je za dobre lub bardzo dobre. Kompetencje menedżerskie osób, które ukończyły studia na naszej uczelni bardzo dobrze lub dobrze oceniło 41,2% pracodawców.

Ponad połowa absolwentów zadeklarowała, że wykonywana przez nich praca jest zgodna z kierunkiem kształcenia na uczelni, natomiast co trzeci respondent określił ją jako „częściowo zgodną”. Łącznie stanowiło to wysoki, ponad 90% odsetek. Prawie trzy czwarte ankietowanych pracowało na stanowiskach inżynierskich lub specjalistycznych, a co dziesiąta osoba na stanowisku kierowniczym. Wśród nielicznych osób, które nie pracowały w chwili przeprowadzenia badania, największą część stanowili respondenci, którzy nie zdecydowali się na podjęcie pracy zawodowej z powodu kontynuowania nauki na uczelni.

Absolwenci są zadowoleni ze studiów na PG

Prawie wszyscy ankietowani absolwenci byli zadowoleni z ukończenia Politechniki Gdańskiej (łącznie aż 94,1%). Zdecydowana większość zadeklarowała również swoje zadowolenie z ukończenia macierzystego wydziału (85,5%) i kierunku studiów (78,3%). Niemal trzy czwarte respondentów korzystało z możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz uzupełniało wiedzę i umiejętności nabyte w toku nauki na PG. Robili to przede wszystkim poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych, w dalszej kolejności rozwijając kompetencje językowe oraz zapisując się studia drugiego stopnia i podyplomowe. Fakt ten doceniają przedsiębiorcy, którzy poproszeni o ocenę szczegółową wybranych kompetencji przydatnych w pracy zawodowej za najważniejsze uznali chęć dokształcania i rozwoju zawodowego, umiejętność analitycznego myślenia oraz zaangażowanie i motywację własną.

Warto podkreślić, że ankietowani przedsiębiorcy deklarowali chęć włączenia się w proces kształcenia studentów naszej uczelni. Prawie co trzeci (32,4%) współpracował z PG w zakresie programów praktyk lub staży, natomiast 28,4% zadeklarowało chęć nawiązania takiej współpracy w przyszłości. Łącznie zatem ponad 60% ankietowanych to osoby współpracujące obecnie z PG lub deklarujące chęć nawiązania współpracy.

Zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej tworzą dr Michał Tomczak (koordynator zespołu, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii), dr Paweł Bykowski (adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych WZiE), dr Marta Szeluga-Romańska (adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Filozoficznych WZiE), dr Paweł Ziemiański (adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego WZiE), mgr Monika Downar (kierownik Biura Karier) oraz mgr Maria Doerffer (specjalista, Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej).

Koncepcja badań została opracowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Stronę organizacyjną koordynowało Biuro Karier pod kierunkiem pani kierownik mgr Moniki Downar, które odpowiadało za stworzenie bazy danych adresowych respondentów, wysyłkę ankiet i monitoring odpowiedzi. Sondaż przeprowadzono przy wykorzystaniu metody Computer Assisted Web Interview (CAWI). Kwestionariusz ankiety elektronicznej był dystrybuowany do respondentów pocztą elektroniczną. Narzędzie badawcze w postaci formularza ankiety elektronicznej wykonane zostało przez pracowników Centrum Usług Informatycznych.

Źródło: Politechnika Gdańska

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *