Wydział Lekarski na Uniwersytecie Opolskim

Studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego do tej pory były prowadzone przez Instytut Medycyny utworzony na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym. Od roku akademickiego 2019/2020 będą prowadzone na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.

Przedmioty rekrutacyjne

Przyjęte przez Uniwersytet Opolski zasady rekrutacji na studia na kierunku lekarskim, honorując model wypracowany przez uniwersytety medyczne, zakładają oparcie rekrutacji o punktową listę rankingową uwzględniającą obowiązkową ocenę na świadectwie maturalnym z biologii w zakresie poszerzonym oraz do wyboru wskazaną przez kandydata ocenę z chemii lub fizyki w zakresie poszerzonym.

Oferta studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego jest ofertą nowatorską i innowacyjną w zakresie:

  1. programu studiów opartego o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł choroby serca),
  2. organizacji kształcenia, w tym szczególnie poprzez formę „mistrz – uczeń” realizowaną poza harmonogramem zajęć klinicznych umożliwiającą nie tylko na szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków,
  3. metod kształcenia ukierunkowanych na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznych,
  4. metod weryfikacji wiedzy takich jak egzaminy ustne czy testowe poszerzonych o różnorodne niepraktykowane dotychczas w kształceniu klinicznym na kierunku lekarskim formy takie jak egzaminy w warunkach symulowanych czy też egzaminy zdalnie obserwowane przy udziale obserwatorów zewnętrznych,
  5. doboru kadry nauczycieli akademickich do poszczególnych zespołów dydaktycznych, w tym szczególnie w zakresie kształcenia z zakresu podstaw medycyny umożliwiającego maksymalne odniesienie teorii medycyny do praktyki, do których włączone zostały zarówno osoby posiadające dorobek naukowy oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w kształceniu na kierunku lekarskim lub innym medycznym, jak i praktykujący lekarze legitymujący się specjalizacją lekarską powiązaną swoim zakresem z blokiem kształcenia.

Studenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego mają możliwość wyboru na każdym semestrze szeregu zajęć fakultatywnych ukierunkowanych na rozwój osobowościowy, humanizujący czy też poszerzający medyczne zainteresowania własne oraz pracy w kołach naukowych przygotowujących do przyszłej pracy naukowej jako istotnego czynnika ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Uniwersytet Opolski zapewnia studentom kształcenie…

…z zakresu tzw. teorii medycyny w nowo wybudowanym i nowocześnie wyposażonym w komplet pomocy dydaktycznych takich jak plastynaty i modele anatomiczne, preparaty histologiczne i patomorfologiczne, aparaturę pomiarową i programy informatyczne oraz środki informatyczno – audiowizualne Collegium Medicum, w którym mają lokalizację podstawowe dla kształcenia w tym zakresie zakłady dydaktyczno-naukowe takie jak: Anatomii, Histologii, Fizjologii Patomorfologii i Farmakologii oraz w doskonale wyposażonych laboratoriach Collegium Biotechnologicum, w których realizowane jest kształcenie z zakresu biochemii, diagnostyki laboratoryjnej i biologii, a w przyszłości także z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej i genetyki.

 

Zaplecze kliniczne

Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał szereg specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, w tym Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym Opolszczyzny, które przekształcone zostało w Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego i w którym już funkcjonują specjalistyczne kliniki takie jak: kardiologii, pediatrii, alergologii i nefrologii, a kolejne są w trakcie organizacji.

Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego utworzone zostało nowatorsko zorganizowane na potrzeby kształcenia z zakresu anatomii, anatomii klinicznej i patomorfologii klinicznej ANATOMICUM, które pozyskuje preparaty kadawerowe na potrzeby dydaktyczno-naukowe z Programu świadomej donacji zwłok.

Tekst: Uniwersytet Opolski

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *