Rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym trwa do 15 października

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w roku akademickim 2020/2021  oferuje kandydatom na studia  naukę na 32 kierunkach (w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim) i 73 specjalnościach.

Uniwersytet  przygotował 3510 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2154 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1356 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje obecnie 7794 studentów (6159 na studiach stacjonarnych
i 1635 na niestacjonarnych- stan na grudzień 2019) oraz 167 cudzoziemców.

W ubiegłym roku akademickim największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia cieszyły  się: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, ekonomia, transport i logistyka oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Uczelnia oferuje naukę na następujących kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia:

 1. architektura krajobrazu
 2. biogospodarka
 3. bioinżynieria zwierząt
 4. biologia stosowana
 5. biotechnologia
 6. browarnictwo i słodownictwo
 7. dietetyka
 8. ekonomia
 9. environmental and plant biotechnology (II st.)
 10. geodezja i kartografia
 11. gospodarka przestrzenna
 12. international master double degree programme in business economics (II st.)
 13. international master of horticultural science (II st.)
 14. inżynieria i gospodarka wodna
 15. inżynieria środowiska
 16. jakość i bezpieczeństwo środowiska (II st.)
 17. jakość i bezpieczeństwo żywności
 18. leśnictwo (forestry – II st.)
 19. ochrona środowiska (environmental protection)
 20. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (renewable energy sources and waste management – II st.)
 21. ogrodnictwo
 22. rolnictwo (agriculture – I st.)
 23. sztuka ogrodowa
 24. technika rolnicza i leśna (agriculture and forestry technology)
 25. technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 26. technologia żywności i żywienie człowieka (food technology and human nutrition – II st.)
 27. transport i logistyka
 28. weterynaria
 29. winogrodnictwo i enologia (II st.)
 30. zarządzanie
 31. zarządzanie i inżynieria produkcji
 32. zootechnika

Nowością w ofercie dydaktycznej studiów stacjonarnych od semestru letniego 2020/2021 będzie kierunek II stopnia – transport i logistyka. Od semestru letniego 2019/2020 funkcjonują także dwa nowe kierunki II stopnia: browarnictwo i słodownictwo oraz winogrodnictwo i enologia.

KILKA SŁÓW NA TEMAT UCZELNI

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Uniwersytet zatrudnia 718 nauczycieli akademickich, w tym 94 profesorów.
Uczelnia  oferuje naukę na kilkudziesięciu  kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych, a także zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.

Uniwersytet Rolniczy jest jedną z wiodących państwowych szkół wyższych w dziedzinie nauk przyrodniczych
w Polsce, na której kształci się blisko osiem tysięcy studentów i około trzystu doktorantów.  Uczelnia posiada
1547 miejsc w domach studenckich. Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki Nr II „Młodość”, Dom Studencki Nr III „Oaza”, Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy
z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu.
W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz  Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *