Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Gdańskim

Jak wynika ze wstępnych podsumowań na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów, z czego blisko 8 tysięcy to studenci studiów stacjonarnych. Na pełne dane rekrutacyjne trzeba poczekać, ponieważ tegoroczna rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła się później, tak aby dostosować terminy do wyników matur i umożliwić maturzystom ubieganie się o miejsce na wymarzonym kierunku.

 

Najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów w czasie tegorocznej rekrutacji to: Kryminologia (14,45), Filologia angielska (12,29), Zarządzanie instytucjami artystycznymi – specjalność menedżerska (11,04), Psychologia (9,99), Skandynawistyka (9,64), Zarządzanie instytucjami służby zdrowia (8,93), Produkcja form audiowizualnych (8,2), Informatyka, profil ogólnoakademicki (8,05).  

 

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2020/2021 to 89 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w trzech szkołach doktorskich oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2020/2021 to Hydrografia morska (stacjonarne studia I stopnia, inżynierskie) oraz Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (stacjonarne studia II stopnia).

 

Organizacja zimowego semestru 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zimowym semestrze roku akademickiego 2020/2021 większość zajęć będzie się odbywała zdalnie w formie e-learningowej oraz on-line za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub aplikacji MS Teams. Zajęcia, które nie mogą odbywać się online, np. zajęcia terenowe, niektóre laboratoria, warsztaty czy ćwiczenia, będą realizowane w części lub w całości na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej spotkań na terenie uczelni, w tym adaptacyjnych, będą mieli studenci pierwszego roku, których trzeba wdrożyć w zasady funkcjonowania uczelni. Będą funkcjonowały domy studenckie oraz hotele asystenckie, ale ze względu na zagrożenie zachorowaniami w dużych skupiskach ludzkich oraz obowiązujące wytyczne GIS konieczne jest ograniczenie liczby zakwaterowanych osób. W związku z tym od 1 października 2020 roku w domach studenckich UG będą mogli przebywać, po otrzymaniu przydziału, wyłącznie studenci pierwszego roku, ponieważ są w najtrudniejszej sytuacji oraz cudzoziemcy, ponieważ Uczelnia jest do tego zobowiązana międzynarodowymi umowami. Pozostali studenci będą kwaterowani w zależności od znoszenia ograniczeń związanych z pandemią. Ceny za miejsce w akademikach UG nie wzrosną. Wszystkie decyzje dot. organizacji nowego roku akademickiego są podyktowane względami bezpieczeństwa pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz koniecznością zorganizowania pracy i zajęć dla całej, zróżnicowanej społeczności akademickiej, w tym studentów spoza Trójmiasta i naszego województwa.

W jubileuszowym roku o Uniwersytecie Gdańskim

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca 1970 roku. W jubileuszowym roku Uczelnia świętuje swoje półwiecze oraz 75-lecie trójmiejskich tradycji uniwersyteckich, pamiętając o swoich poprzedniczkach: Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni oraz Pedagogium w Gdańsku Oliwie. W 1945 r. pierwsza z nich przekształciła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a Pedagogium dało początek Wyższej Szkole Pedagogicznej. Z połączenia obu tych szkół powstał Uniwersytet Gdański.

Dziś to dynamicznie rozwijająca się Uczelnia, największa w regionie pomorskim, która łączy tradycję z nowoczesnością. Na 11 wydziałach studiuje niemal 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a kadra naukowa liczy ponad 1700 pracowników. Można tu studiować 89 kierunków studiów na wszystkich poziomach kształcenia. Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania.

Zajęcia i badania naukowe są prowadzone w nowoczesnych kampusach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Nowoczesne gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę, otwierają nowe możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem, zapewniają warunki studiowania na miarę XXI wieku. Mają znaczący wpływ na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Uczelnia pozostaje wierna swojej dewizie z 1970 roku – in mari via tua (w morzu droga twoja). Jako jedna z dziesięciu polskich uczelni tworzy sieć uniwersytetów europejskich wybranych w konkursie Komisji Europejskiej. Wraz z partnerami z Hiszpanii, Chorwacji, Francji, Niemiec i Malty Uniwersytet Gdański tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU).

Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf, przeznaczony do prowadzenia interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów. Morski autorytet uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak: Stacja Morska Instytutu Oceanografii im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków czy Stacja Biologiczna w Sobieszewie. Morski wizerunek uczelni to także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem. Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy także we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich.

Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych. Uczelnia dwukrotnie została laureatem specjalnego Programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze, który zakłada tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem najlepszych naukowców z całego świata. Uniwersytet Gdański uzyskał 76 mln złotych na stworzenie dwóch agend: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

Działalność naukowa Uniwersytetu Gdańskiego przekłada się na znaczące liczby. W zakresie międzynarodowych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim realizowanych jest obecnie 80 projektów na łączną kwotę ponad 187 mln zł. Na UG realizowanych jest także 241 projektów krajowych na łączną kwotę ponad 158 mln zł (są to w większości projekty trwające kilka lat i podana kwota obejmuje całość finansowania dla Uniwersytetu Gdańskiego).

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *