UMCS funduje stypendia dla najlepszych maturzystów

Tylko do 7 lipca trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia w Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tego dnia nastąpi zakończenie rejestracji i możliwości wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na większości kierunków (z wyjątkiem tych prowadzonych na Wydziale Artystycznym oraz logopedii z audiologią na Wydziale Humanistycznym – tutaj nabór zakończył się 23 czerwca).
11 lipca to data, kiedy Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zakończą postępowania. Tego dnia również ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. Od 13 do 15 lipca będziemy przyjmować dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w naszej Uczelni mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. W ofercie jest też kształcenie z językiem wykładowym angielskim. 

Podczas tegorocznej rekrutacji, na kandydatów na studia w UMCS czeka 7060 miejsc na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach niestacjonarnych.
UMCS będzie kontynuowana idea Własnego Funduszu Stypendialnego – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium będzie można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną.
Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów w UMCS i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole.
Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:
– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0,
– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,

O stypendia w ramach WFS będą mogli ubiegać się także studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia będą  przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w Uczelni Fundusz pomoże więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Uczelni, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia. Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4 000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *